Litujeme, že máte jakékoliv starosti s našimi produkty. I když děláme vše pro to, aby bylo zboží bezproblémové, asi máte smůlu na vadný kus.
Uděláme vše, co je v našich silách, aby vaše reklamace pro vás probíhala co nejrychleji a pohodlně. Chápeme, že je to nepříjemný proces, ale pokusíme se ho pro vás co nejvíce zjednodušit.
Pro urychlení vyřízení vaší reklamace, vyplňte prosím tento krátký formulář, který vyžaduje při reklamacích výrobce:

 

Reklamační řád

Internetový obchod www.kolobezky-sxt.cz

I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Zb. Občanský zákon v platném znění (dále jen „občanský zákon“), zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo prostory provozovny v platném změní a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu v platném znění.
 

II. Všeobecná ustanovení

Reklamační řízení upravuje práva a povinnosti kupujícího – spotřebitele při uplatňování práv z vad věcí (tovaru) ve smyslu uzavřené smlouvy na dálku s prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího www.kolobezky-sxt.cz

Prodávajícím je společnost: Voltride s.r.o., Košická 58, Bratislava 821 0 9, IČO: 50 750 003, E-mail: sxt@kolobezky-sxt.cz (dále jen „prodávající“). Kupujícím je jakákoli osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím internetových stránek prodávajícího a obdržela e-mailem oznámení o přijetí objednávky a zaplatila kupní cenu. (dále jen „kupující“).

Tento reklamační řád tvoří součást všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v internetovém obchodě www.kolobezky-sxt.cz  

III. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobkuProdávající je povinen dodat věc (zboží) v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované kvalitě, a bez vad (věcných, právních).

Prodávající je zodpovědný za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. Je také zodpovědný za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Vady musí kupující bez zbytečného odkladu uplatnit na prodávajícího. Nejpozději do 15 dnů ode dne vzniknutí vady kupující informuje prodávajícího o této skutečnosti písemně.

Kupující má nárok prodané zboží před převzetím prohlédnout.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené:
-používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze nebo s povahou výrobku
-vyšší mocí a neodvratnou události (přírodní katastrofy, atd.)  

IV. Záruční dobaZáruční doba zboží je 24 měsíců.

 

V. Postup pro uplatnění práv ze odpovědnosti za vady (Reklamace)1. Kupující je oprávněn uplatnit práva ze odpovědnosti za vady dodáním reklamované věci na adresu výrobce: POL-Planet GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 1 B, 79539 Lörrach, Německo
2. Při reklamaci je třeba vyplnit reklamační formulář
3. Kupující smí reklamovat pouze vadné zboží a má nárok na odstranění vady nebo výměnu zboží. Odstranění vad nebo výměna zboží je rozhodnutí prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po obdržení zásilky.
4. Vezměte prosím na vědomí, že je nutné vrátit zboží v originálním balení výrobce a zároveň poskytnout doklad o zaplacení kupní ceny. Kupujícímu se doporučuje popsat vadu při uplatnění reklamace a uvést, jak se vada projevuje. Chcete-li to provést, použijte náš reklamační formulář .
5. V případě reklamace doporučujeme zaslání reklamovaného zboží doporučenou formou nebo kurýrem. Neposílejte zboží v formou dobírky, která nebude převzata z naší strany. Můžete také reklamovat zboží osobně po domluvě emailem či telefonicky.
6. Po obdržení reklamovaného zboží prodávajícím, bude kupujícímu vystaveno potvrzení o uplatnění reklamace, nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.
7. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, zejména proto, že je nutné technické zhodnocení zboží. Po určení způsobu, jakým bude pohledávka řešena, prodávající musí vyřídit reklamaci okamžitě, v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena i později. Vybavení reklamace nesmí být delší než 30 dní ode dne určení způsobu reklamace. Je-li reklamované zboží předmětem výměny, bude reklamace vyřízena ve standardním termínu dodání, který je uveden u produktů. Jedinou nápravou pro Kupujícího je v rámci této záruky opravy vady nebo výměna vadného dílu, a to podle uvážení Prodávajícího.
8. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména zaplacení poštovného), v případě: – obdržené zboží není v souladu se zbožím potvrzeným v objednávce – zboží je poškozeno pouze naší vinou
9. V případě, že nárok byl uplatněn nesprávně nebo omylem, budeme vám účtovat poplatek za zpáteční dopravu.
10. Upozorňujeme také, že vrácení zboží a reklamační proces může trvat několik dní, nicméně můžete sami pomoci minimalizovat tuto dobu tím, že dodržíte pravidla pro vrácení a reklamaci vadného zboží.
11. Jakmile obdržíme reklamované zboží, budete vás automaticky informovat e-mailem.
12. Práva ze zodpovědnosti za vady zaniknou, pokud se neuplatní v záruční době výše uvedeným způsobem.

 

VI. Práva kupujícího při uplatnění práva ze zodpovědnosti za vadyPokud se jedná o vadu, která může být odstraněna, kupující má právo, aby byla zdarma, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.  

VII. Závěrečná ustanoveníProdávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád. Povinnost písemného oznámení o změně reklamačního řádu je splněna jeho umístěním v online obchodě www.kolobezky-sxt.cz Tento reklamační řád se vztahuje na všechny smlouvy dohodnuté a uzavřené výhradně společností Voltride s.r.o. a pouze na vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel ve smyslu zákona č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, včetně zajišťování kvality, ve vztazích mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dne 11.12.2019